UTVECKLA DIN VERKSAMHET

BACKSTROM iMPACT bidrar med stöd och råd i strategiska utvecklingsprocesser

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG, 

KLICKA HÄR

BACKSTROM iMPACT är en konsultbyrå inom organisations-och verksamhetsutveckling. Vi erbjuder stöd till styrelser, ledningsgrupper och arbetsgrupper samt till ledare/chefer och medarbetare. Vetenskapligt beprövade teorier, koncept och processer ligger till grund för vårt arbete t.ex. Utvecklande ledarskap (UL), Indirekt ledarskap (IL) & Utvecklande medarbetarskap (UM) samt Management Team Assessment Model (MTAM). Med stort personligt engagemang jobbar vi med både privat och offentlig sektor.


Vi på BACKSTROM iMPACT drivs av att göra skillnad. Vi vill skapa nytta och tillväxt för både individ, grupp och organisation. Lednings- och styrningsfrågor, verksamhets- och affärsutveckling samt kommunikation är vårt fokus. Vi skräddarsyr insatser utifrån de behov som finns.


Vi har genomfört olika processinriktade utbildningsinsatser med grund i Försvarshögskolans forskning kring Utvecklande medarbetarskap (UM) för många tusentals medarbetare i både privat och offentlig verksamhet. Vi är också licensierade i Försvarshögskolans koncept och utbildar ledare och chefer i Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL). När vi i en organisation utbildar både ledare och medarbetare utifrån denna forskning så är det många som vittnar om att det skapar nytta får både individer och grupper. I hela organisationen får man ett gemensamt språk och förståelse för de olika modellerna som leder till att man trivs bättre på jobbet och också kan prestera bättre vilket i sin tur leder till bättre organisatoriska resultat.


Vi är också licensierade i att använda MTAM (Management Team Assessment Model), som är ett vetenskapligt framtaget verktyg direkt anpassat för ledningsgrupper. Med stöd i MTAM så går det att skapa mer samsyn och större effektivitet i styrelser och ledningsgrupper. Vi jobbar också med att stödja chefer och VD individuellt genom coachning.


Med lång erfarenhet av att jobba med strategiska utvecklingsprocesser skapar vi i nära samverkan med våra kunder kreativa lösningar som går att omsätta i praktiken och som leder till önskat resultat utifrån de behov som finns.

KONSULTTJÄNSTER

CHEF- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING

För att stärka ledarskapet så erbjuder vi bland annat utbildningsinsatser i Försvarshögskolans koncept t.ex. Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL). Utbildningar som leder till stor nytta på både individ och organisations-nivå. Vi jobbar även med individuell coachning för chefer och VD.

UTVECKLING

Vi jobbar med verksamhets- och organisationsutveckling samt affärsutveckling. Vi erbjuder stöd i förändringsarbete, det kan gälla hela organisationen eller delar av den. Vi erbjuder också processinriktade insatser på temat att arbeta i förändring.

MARKNAD OCH SÄLJ

Stöd vid säljprocesser och att utforska nya marknader såsom t.ex. offentlig sektor.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Vi jobbar för ökad effektivitet och samsyn i ledningsgrupper. Vi har god erfarenhet av och är licensierade i att använda Management Team Assessment Model (MTAM) som är ett vetenskapligt framtaget verktyg direkt anpassat för ledningsgrupper.

ANALYSER, STRATEGIER, PLANER

Vi stöttar med analyser och planer kopplat till verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete t.ex. affärsplaner. Arbete med visioner, mål och strategier hjälper vi också till med. Allt vi producerar erbjuds på både svenska och engelska.

PROJEKT

Projektutveckling-, projektdesign- och projektledningsprocesser.


UTVECKLANDE MEDARBETARSKAP

Vi har stor erfarenhet av att genomföra skräddarsydda utbildningsinsatser gällande medarbetarskap i både små och stora företag/organisationer. Vi utgår bland annat ifrån Försvarshögskolans forskning kring utvecklande medarbetarskap.


KOMMUNIKATIONSINSATSER

Vi erbjuder stöd i kommunikationsinsatser som är kopplade till det förändringsarbete som organisationen genomför. Vi har föreläsningar på temat kommunikation och ledarskap. Vi har även stor erfarenhet av individuell talarträning avseende intern och extern kommunikation.

KONTAKTA OSS

FÖR MER INFORMATION, KLICKA HÄR

INTERNATIONALISERING

Översättningar och affärsplaner för internationella satsningar.